Souhlas s předáváním osobních údajů třetím osobám za účelem nabídky finančních a dalších služeb

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, že Marcela Vokounová, IČ: 447 16 621 se sídlem Na Šarošce 27, Brandýsek 27341, e-mail pujckabohemia@seznam.cz, telefon 774 849 242 [PM1] (dále též jen "Zprostředkovatel") je oprávněn Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailové spojení, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, rodné číslo [PM2]

předávat následujícím osobám:

PROFI CREDIT Czech, [PM3] a.s., IČ: 618 60 069; DIČ: CZ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Thunovská 192/27, PSČ 118 00
, zákaznická telefonní linka 800 166 000, e-mail: proficredit@proficredit.cz, internetové stránky www.proficredit.cz., Poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů a podnikatelských zápůjček .

dále jen "Seznam" dále též jen "Poskytovatelé služeb", a každý jednotlivě "Poskytovatel služby"), jakožto dalším správcům osobních údajů, a to za účelem:

 • kontaktování Vaší osoby ze strany daného Poskytovatele služby s nabídkou na poskytnutí služby, kterou daný Poskytovatel služeb poskytuje (z ve shora uvedeném Seznamu je u každého Poskytovatele služeb uvedeno, jakou službu daný Poskytovatel služeb poskytuje)
 • uchovávání Vašich osobních údajů ze strany daného Poskytovatele služeb po dobu 2 let ode dne jejich předání tomuto Poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb je Vám oprávněn po celou tuto dobu zasílat nabídky na poskytnutí dané služby (a to i opakovaně).

Poskytovatel služeb je oprávněn nabízet Vám poskytnutí služby na jakékoli Vaše komunikační adresy a prostřednictvím veškerých prostředků komunikace, včetně elektronických prostředků komunikace a včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

Zároveň souhlasíte s tím, že Poskytovatel služeb, kterému byly Vaše osobní údaje předány, je oprávněn Zprostředkovateli následně předat informaci a osobní údaje o Vaší osobě o tom, zda na základě předaných údajů došlo mezi Vámi a daným Poskytovatelem služby k uzavření smlouvy o poskytnutí dané služby a o parametrech poskytnuté služby (například u finanční služby ve formě úvěru informaci o výši poskytnutého úvěru). Tyto údaje a informace budou předávány za účelem stanovení provize Zprostředkovatele hrazené Poskytovatelem služby.

Tento souhlas udělujete na dobu dvou (2) let ode dne jeho udělení. Po tuto dobu mohou být Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem zpracovávány. Právním základem pro toto zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen "Nařízení", podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas, a dále ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění, podle kterého lze rodná čísla využívat se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce.

Poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného Zprostředkovateli, a to buď v listinné podobě na adresu sídla, e-mailem či prostřednictvím zákaznické telefonické linky (adresa sídla, e-mailové spojení a zákaznická telefonická linka Zprostředkovatele jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto dokumentu v rámci identifikace osoby Zprostředkovatele). Dále můžete tento svůj souhlas i ve vztahu ke konkrétnímu Poskytovateli služeb odvolat i zasláním oznámení danému Poskytovateli služeb na jeho adresu uvedenou v Seznamu.

V souvislosti s uděleným souhlasem Vám dále poskytujeme v souladu s Nařízením následující informace, sdělení a postupy pro výkon Vašich práv (jakožto subjektu zpracovávaných údajů):

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

Není-li níže uvedeno výslovně jinak, je správcem osobních údajů shora uvedený Zprostředkovatel.

Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předávány Poskytovatelům služeb, jakožto dalším správcům osobních údajů, jejichž totožnost a kontaktní údaje jsou uvedeny v Seznamu.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zprostředkovatel nemá ustanoveného pověřence osobních údajů, neboť na něj tato povinnost nedopadá.

3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být předávány shora uvedeným Poskytovatelům služeb. Tito Poskytovatelé služeb jsou dále oprávněni Vaše osobní údaje předávat zpracovatelům Vašich osobních údajů, tj. osobám, které pro Poskytovatele služeb zpracovávají v rámci shora uvedených účelů Vaše osobní údaje (například obchodní zástupci daného Poskytovatele služeb).

4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

5. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů:

Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě pocházejí z následujících zdrojů:

Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby, a to včetně osobních údajů o tom, zda mezi Vámi a Poskytovatelem služeb došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dané služby a údaje o parametrech poskytnuté služby.

6. Další informace a poučení o Vašich právech vyplývajících z Nařízení

 • Máteprávo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • Máte právo na přístup k osobním údajům, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo na opravu osobních údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Máte právo na výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut"), a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Máte právo na omezení zpracování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 • Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů, a to za následujících podmínek:

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 • Máte právo na přenositelnost údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo vznést námitku, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) Nařízení. Toto oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;

b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;

c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá ze shora uvedených podmínek, za kterých se oznámení nevyžaduje.

[PM1]Údaje úvěrového poradce, vyplní a vystaví na web.

[PM2]ÚP nesmí nic víc sbírat, než uvedené osobní údaje.

 

[PM3]Souhlas je udělen v této podobě pouze pro PROFI CREDIT.

Kontakt

PŮJČKA BOHEMIA
Barvířská 737/1, Česká Lípa

Úvěrový poradce specialista
774 849 242

774 891 707

© 2017 - 2024 Všechna práva vyhrazena - IČ: 44716621 Marcela Vokounová Vázaný zástupce pro společnost IČ: 61860069

Vytvořeno službou Webnode